Pankasz község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2015. (IX.21.)

önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Pankasz község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Pankasz község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót – alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).

2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2.§ (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a)   tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b)   negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó  azonosítására, a bevallások ellenőrzésére  használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

3. Díjkedvezmény, díjmentesség

3.§ A talajterhelési díj mérséklésére vagy elengedésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Bejelentkezés, bevallás és a díj megfizetése

4.§ (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében köteles az önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezni. A kibocsátó bejelentési kötelezettségét a szennyvízkibocsátás megkezdését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

(2) A talajterhelési díjat Pankasz község Önkormányzata Talajterhelési díj 72100471-11069100. számú számlájára kell megfizetni.

(3) Az Önkormányzat környezetvédelmi alapot hoz létre. A helyi vízgazdálkodási hatáskörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.

(4) A települési szennyvízhálózat üzemeltetője által szolgáltatott adatok alapján az önkormányzati adóhatóság évente ellenőrzést végez.

5. Záró rendelkezések

5.§ (1) Ez a rendelet a  2015. január 1. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti Pankasz község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 2/2007. (II.18.) önkormányzati rendelete.

Pankasz, 2015. szeptember 21.

Németh Albinné                                 Hollósiné Botka Ildikó

polgármester                                              jegyző

 

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2015. szeptember 22. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Pankasz, 2015. szeptember 22.

Hollósiné Botka Ildikó
jegyző

Written by admin.pankasz