Pankasz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015                                       (IX.21.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

 Pankasz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

 1.§

 Pankasz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő hatállyal iparűzési adót vezet be.

Az adó mértéke

2.§.

/1./ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap

1 %-a.

/2./ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó  mértéke naponként 5000 Ft.

Záró rendelkezések

3. §.

/1/ Ez a rendelet 2016. január 1-i napon lép hatályba.

/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pankasz Község

Önkormányzata Képviselő-testülete 9/1995.( XII.15.) sz. rendelete.

Pankasz, 2015. szeptember 21.

Hollósiné Botka Ildikó                                                         Németh Sándor Albinné

Jegyző                                                                             Polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2015. szeptember 22. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Pankasz, 2015. szeptember 22.

Hollósiné Botka Ildikó
jegyző

Written by admin.pankasz