április 11, 2018 Hírek Nincs hozzászólás

Pankaszon a járási ügysegéd Röszler Árpád ,ügyfélfogadási ideje minden hétfőn: 9.15 órától  12.30 óráig és minden csütörtökön  14.30 órától 16.00 óráig.   tel : 94/548-061

A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.

A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

–      lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása

–      lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása

–      mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei

–      szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen:

 • jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások),
 • szülői ház elhagyása iránti kérelem
 • otthonteremtési támogatás iránti kérelem
 • gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele
 • egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem
 • ápolási díj megállapítási iránti kérelem
 • közgyógyellátással kapcsolatos kérelem

–      szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása

–      egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása

–      az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.),

–      helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel

–      egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén

–      földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltéséban közreműködés

A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés.

A járási hivatalban törzshivatal, okmányiroda és szakigazgatási szervek működnek.

A járási hivatalokhoz tartoznak a fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek helyi szervei is. A  járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség, a járási népegészségügyi intézet, a járási építésügyi hivatal, a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal.

Járási Gyámhivatal

Illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével.

Ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat és hatáskörét érintő feladatokat. A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben.

Járási Építésügyi Hivatal ellátja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.  Feladata az építésfelügyeleti hatósági feladatellátáson túl, a kiemelt első fokú építéshatósági feladatok ellátása. A járási építésügyi hivatalok járnak el az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. XII.23. Korm. rendelet (Éhk.) 1. melléklet I. részében felsorolt járásokra kiterjedő illetékességgel az alábbi építési ügyekben:

 • a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben
 • eljáró hatóságként az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben,
 • ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására,
 • a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben,
 • az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben,
 • az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben

 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal ellátja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló  kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. A járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatokat lát el.

Járási Földhivatal ellátja a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége ellátja a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő foglalkoztatási, és munkaerő-piaci feladatokat.

Járási Népegészségügyi Intézet ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

Körmend, 2013. április

Gombásné Nardai Ibolya
hivatalvezető

Written by admin.pankasz